Công thức chung

Hiện tại bàng thái cách giống với dạng động từ thường nguyên mẫu không TO BE cho tất cả các ngôi,cho chủ ngữ mang số ít hoặc số nhiều khi đi cùng với những động từ,cụm động từ hoặc thành ngữ nhất định mà DeeChoi sẽ liệt kê bên dưới.

Cách dùng

Diễn tả ước muốn hoặc lời cầu nguyện

Cấu trúc cơ bản:

May + Chủ ngữ + V
(Đôi khi đảo vị trí hoặc May bị ẩn)

Ví dụ:

Heaven help us (Cầu trời phù hộ)
Be that as it may (Cứ cho như là có thể xảy ra)
Long live the King (Hoàng Thượng Vạn Tuế)
God bless you (Chúa sẽ phù hộ cho bạn)
I hope that the young couple may enjoy many years of happiness together.
(Tôi hy vọng đôi trẻ có thể tận hưởng thật nhiều hạnh phúc bên nhau.)
May she rest in peace. (Mong bà ấy yên nghĩ)
May you both be very happy! (Chúc hai bạn hạnh phúc)

Diễn tả yêu cầu,đề nghị nhấn mạnh mang tính cấp thiết

Cấu trúc cơ bản:

Should + V (Trong trường hợp trang trọng)

Đối với thể bàng thái cách này,chúng ta nên thuộc lòng những từ,cụm từ, thành ngữ sau để vận dụng đúng:

Những động từ: (Không ảnh hưởng bởi thì)

 • To ask (that): Để hỏi 
 • To advise (that): Cho lời khuyên
 • To command (that): Ra lệnh
 • To desire (that): Ước muốn
 • To demand (that): Để yêu cầu
 • To insist (that): Nhấn mạnh
 • To recommend (that): Giới thiệu
 • To propose (that): Cầu hôn
 • To request (that): Yêu cầu
 • To urge (that): Đôn đốc
 • To suggest (that): Đề xuất = suggestion

Những thành ngữ: (Không ảnh hưởng bởi thì)

 • It is best (that): Nó là tốt nhất
 • It is crucial (that): Nó là quan trọng
 • It is desirable (that): Đó là mong muốn
 • It is essential (that): Nó là điều cần thiết
 • It is imperative (that): Nó là bắt buộc
 • It is important (that): Nó quan trọng
 • It is necessary (that): Nó là cần thiết
 • It is recommended (that): Nó được khuyến khích
 • It is urgent (that): Đây là chuyện khẩn cấp
 • It is vital (that): Nó là quan trọng
 • It is a good idea (that): Ý kiến ​​đó hay đấy
 • It is a bad idea (that): nó là một ý kiến ​​không hay

Ví dụ:

He demands that he be allowed to meet his lawyer.
His suggestion was that he travel by air.
It is necessary that he go with us.
It is important that she stay at home during the pandemic period.